Ashihara Karate Goju Ryu Judo
Lunes Lunes Lunes
10:00 a.m. – 11 a.m.6:30 p.m. – 8:00 p.m. 2:00 p.m. – 3:00 p.m.4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Martes Martes Martes
5:00 p.m – 6:30 p.m. 2:00 p.m. – 3:00 p.m. 10:00 a.m. – 11:00 a.m.4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Miércoles Miércoles Miércoles
10:00 a.m. – 11 a.m.6:30 p.m. – 8:00 p.m 2:00 p.m. – 3:00 p.m.4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Jueves Jueves Jueves
5:00 p.m – 6:30 p.m.6:30 p.m. – 8:00 p.m 4:00 p.m. – 5:00 p.m.
Viernes Viernes Viernes
10:00 a.m. – 11 a.m. 2:00 p.m. – 3:00 p.m.6:30 p.m. – 7:30 p.m. 10:00 a.m. – 11 a.m.4:00 p.m. – 5:00 p.m
Sábado Sábado Sábado
1:30 p.m. – 3:00 p.m. 9:00 a.m. – 10:00 a.m. (niños)10:00 a.m. – 11 a.m. 3:00 p.m. – 4:00 p.m. (niños)